I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach Sklepu.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu www.mmonroe.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.
 3. Usługi oraz sprzedaż w ramach Sklepu kierowane są do Konsumentów oraz Przedsiębiorców.
 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronie Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.

II. DEFINICJE

Następujące zwroty i wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
 3. Klient – osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca w Sklepie Umowę sprzedaży;
 4. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);
 5. Konto – indywidualny profil Klienta oznaczony indywidualnie nazwą i hasłem podanym przez Klienta w trakcie Rejestracji, pozwalająca na złożenie Zamówienia przez Klienta lub skorzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności lub usług;
 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 KC;
 7. Koszyk – Usługa elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie, kosztów wysyłki, wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Towarów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży;
 8. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43KC;
 9. Regulamin – niniejszy dokument;
 10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;
 11. Sklep – prowadzona przez Sprzedawcę platforma teleinformatyczna (system informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów), dostępna pod adresem www.mmonroe.pl, umożliwiająca Użytkownikom: zapoznanie się z Towarami, w tym z ich cenami i dostępnością, Rejestrację, zawarcie Umowy sprzedaży, umów świadczenia usług elektronicznych,
 12. Sprzedawca – JAAR FHU Rafał Radecki z siedzibą w Krakowie, ul. Wesele 30/1, 30-127 Kraków, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 869-162-29-83, który prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług;
 13. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży;
 14. Umowa sprzedaży – zawarta na zasadach określonych w Regulaminie w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą umowa sprzedaży Towaru na odległość;
 15. Usługi elektroniczne – usługi świadczone w Sklepie przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123);
 18. Użytkownik – każdy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie;
 19. Zamówienie – złożone za pośrednictwem Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie oraz zawierające dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. 

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10;
  3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 2. Złożenia Zamówienia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika co najmniej: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
 4. W Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronie Sklepu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.
 6. Złożenie Zamówienia lub założenie Konta wymaga dobrowolnej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca, w celu skorzystania ze Sklepu, umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług elektronicznych: Koszyka, Konta lub Formularza zamówienia.
 2. Klient rozpoczyna korzystanie z Koszyka z momentem dodania pierwszego Towaru do Koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia. Koszyk zapamiętuje informacje o Towarach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki lub wylogowaniu z Konta, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Towarów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.
 3. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych dla Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia jej zawarcia wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Użytkownika w toku Rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto przesyłając takie żądanie e-mailem z adresu e-mail przypisanego do Konta na adres ar.mmonroe@gmail.com.
 4. Konto umożliwia śledzenie statusu Zamówienia, przechowywanie i udostępnianie historii Zamówień, korzystanie z Koszyka i przechowalni Towarów. Przechowalnia pozwala na wyselekcjonowanie Towarów, którymi zainteresowany jest Klient, ale nie stanowi ich rezerwacji.

V. SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, o ile Sprzedawca nie zastrzegł inaczej.
 2. Ceny Towarów są cenami brutto w złotych. Cena Towaru nie zawiera kosztów jego dostawy, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.
 3. W przypadku Towarów objętych gwarancją szczegółowa informacja o jej istnieniu oraz o jej warunkach, zasadach i podmiocie jej udzielającym, została zamieszczona w opisie Towaru.
 4. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 KC.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia Umowy sprzedaży wybranych przez niego Towarów. Klient otrzymuje automatycznie ze Sklepu potwierdzenie otrzymania Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy złożeniu Zamówienia (przyjęcie oferty Klienta) i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Płatność za Towar w Sklepie odbywa się:
  1. w przypadku dostawy w formie przesyłki kurierskiej – w chwili składania Zamówienia za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem – BlueMedia lub PayU, jak również kartą płatniczą (Visa, Visa Electron MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),
  2. w przypadku odbioru w sklepie stacjonarnym w Brzesku, ul. Głowackiego 21 lub w Krakowie, ul. Rydla 57 – w chwili składania Zamówienia za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem – BlueMedia lub PayU, albo w chwili odbioru Towaru gotówką lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem – BlueMedia, PayU lub kartą płatniczą wskazaną w ust. 1, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. W przypadku braku zapłaty przez Klienta, który wybrał płatność elektroniczną z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem – BlueMedia lub PayU, jak również kartą płatniczą, Sklep może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności. Brak płatności w terminie 2 Dni roboczych od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję opłaconą przy użyciu karty płatniczej, zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, którą dokonano płatności.

VII. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.
 2. Po zrealizowaniu zamówienia dostawa towaru do klienta trwa zazwyczaj 2-14 dni roboczych (uzależnione to jest od wybranego sposobu dostawy).
 3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 5. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

VIII. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 2. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.
 3. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 4. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
 5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 7. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

VIII. NEWSLETTER

 1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Nabywcami oraz Użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie zgodnie z rozdziałem III Regulaminu polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 3. Celem skorzystania z Newslettera należy:
  1. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub
  2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
 4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

IX. REKLAMACJA TOWARÓW ORAZ ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W przypadku wad Towaru Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 KC.
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient dostarcza do Sprzedawcy reklamowany Towar:
  1. w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu, oraz opisem wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w tym zakresie. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu pod adresem https://mmonroe.pl/pl/i/Reklamacje-produktow/7.
  2. na swój koszt, przy czym jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Sklep zwróci Klientowi poniesione koszty przesyłki.
 3. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację:
  1. dotyczącą Towaru w terminie 14 dni od jej otrzymania;
  2. dotyczącą Usług elektronicznych w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 5. W przypadku braków reklamacji Sprzedawca niezwłocznie wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:
  1. listownie lub osobiście pod adresem: JAAR FHU Rafał Radecki ul. Wesele 30/1 30-127 Kraków;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ar.mmonroe@gmail.com.

10. KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Odpowiedzialność Konsumenta obejmuje brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu, w tym koszty badania Towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa ta jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności za Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów zwrotu Towaru.
 7. Zwrotu Towaru dokonuje się przesyłką lub osobiście na adres JAAR FHU Rafał Radecki ul. Wesele 30/1 30-127 Kraków.

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany. Sprzedawca może odmówić udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów.
 2. Konsument może:
  1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  2. skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
  3. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Konsument może w celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to zwrócić się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

12. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Rafał Radecki, prowadzący działalność gospodarczą JAAR FHU Rafał Radecki z siedzibą w Krakowie, ul. Wesele 30/1, 30-127 Kraków, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 869-162-29-83.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, w tym posiadaczy Konta oraz subskrybentów newslettera. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji usług sprzedaży swoich Towarów albo realizacji usługi subskrypcji newslettera.
 3. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:
  1. za zgodą pobieraną w przypadku subskrypcji newslettera lub założenia i obsługi Konta ( 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)),
  2. w celu złożenia i wykonywania Zamówienia przez Administratora (art. 6 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych prowadzoną działalnością (art. 6 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 5. Podstawa przekazania danych – dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne w celu subskrypcji newslettera, założenia i obsługi Konta lub złożenia i realizacji Zamówienia. Brak jest obowiązku prawnego podania danych osobowych, ich brak nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości subskrypcji newslettera, założenia i obsługi Konta lub złożenia i realizacji Zamówienia.
 6. Administrator może przekazać dane pracownikom/zleceniobiorcom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W takiej sytuacji Administrator zapewnia, że dane będą chronione w sposób wymagany prawem.
 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub nie dłużej niż jest to określone prawem, w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 8. Subskrybentowi newslettera lub Klientowi przysługuje prawo do:
  1. żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do danych osobowych,
  2. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu:
 • gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub
 • w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 1. W zakresie przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (Europejskie Obszar Gospodarczy).

XII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca może dokonywać zmian Regulaminu. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych, chyba, że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:
  1. wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie Sklepu;
  2. Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanych na podany przez nich adres.
 3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 zawierać będzie zestawienie zmian wraz terminem ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie Konta w Sklepie.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Spory z Przedsiębiorcą będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Sprzedawcy.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

Załączniki:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl